Annat aktuellt

Verksamhetsplan för år 2019

Botnia Parkinsonförening r.f.


VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019

Föreningen strävar till att erbjuda såväl Parkinsonsjuka som deras anhöriga beredskap att möta sjukdomen i dess olika skeden i hopp om att det ska leda till en bättre livskvalitet.
Vår målsättning är att så många som möjligt av de svenskspråkiga Parkinsonsjuka samt deras anhöriga från föreningens verksamhetsområde ansluter sig till och deltar i den verksamhet vi erbjuder.
Vi samlar våra medlemmar till medlemsmöten i regel en gång i månaden. Programmet består av information, föredrag, diskussioner, allmän samvaro mm. Under sommarmånaderna ordnas inte medlemsmöten men möjligen en sommarträff.
I samarbete med någon serviceproducent eller enbart i egen regi ordnar vi tillfällen för att ge våra medlemmar möjlighet till rehabilitering och fördjupade kunskaper om Parkinson. Föreningens egna rehabiliteringsdagar ordnas på hösten i samarbete med någon serviceproducent.

Vi strävar till att informera Parkinson sjuka och deras anhöriga om olika kurser som anordnas av andra samt bistår med ansökan till dessa. Medlemmarna har också möjlighet att delta i semesterveckor som Svenska semesterförbundet erbjuder.
Föreningen hoppas, att liksom tidigare år, få bidrag och understöd av kommuner, stiftelser, föreningar och företag som gynnar och stöder vår anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
En eller flera utfärder / besök ordnas under verksamhetsåret till olika institutioner och företag.

Informationen utåt sköts bland annat genom föreningens broschyr som finns till hands vid apotek, sjukhus, hälsovårdscentraler inom föreningens verksamhetsområde, Svenska Österbotten.
Dessutom finns vår hemsida tillgänglig för alla. Föreningens interna information sköts genom lokaltidningarnas föreningsspalter, medlemsbrev samt hemsidan. Nya medlemmar ges ett infopaket om vår verksamhet. Föreningens broschyr är uppdaterad 2018 och ett nytryck tas vid behov. För att bekosta detta samt utskick av två medlemsbrev ansöks ett STEA-understöd på 1000€ från Parkinsonförbundet.

Tillsammans med Åbo Akademi/fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier/vårdvetenskap och några andra aktörer medverkar vi under verksamhetsåret i utvecklingsprojekt ”PISER för hemmabruk - personcentrerat, interaktivt, systematiskt och effektivt rehabiliteringsprogram vid Parkinson”.

Vi strävar till att ordna något gemensamt med Vaasanseudun Parkinson-yhdistys eller någon annan.

Föreningen fyller 20 år under verksamhetsåret och detta uppmärksammas med en fest den 11 april. Planeringen har påbörjats 2018.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, olika understöd m.m. så att ekonomin kan skötas på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen